اطلاعیه 10 - اعلام حمایت علمی دانشگاه زنجان
1397/05/15

دانشگاه زنجان به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست ، و جناب آقای دکتر محسن امیری ، دکتر مجید یوسفی افراشته ، دکتر لقمان ابراهیمی ، و خانم دکتر طاهره الهی اعضای  هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه زنجان به عنوان عضو کمیته علمی در این همایش همکاری می نمایند.