ساختار سازمانی

 

رئیس کنفرانس :

دکتر محسن خليجي اسكویی

 

 

دبیر کنفرانس :
عبدالاحد برادران خلخالی

 

 

دبیر علمی :
پروفسور عزت الله نادری

  

 

رئیس شورای سیاستگذاری :

 پروفسور سید حسن علم الهدائی

 

 

دبیر اجرایی :
دکتر محمد حسین برادران خلخالی